ข้อปฏิบัติในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อกำหนด กติกาเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข้อกำหนด กติกาเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

ข้อกำหนด กติกาเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ข้อกำหนด กติกาเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

ข้อกำหนด กติกาเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์

ข้อกำหนด กติกาเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

ข้อกำหนด กติกาเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารภัย

ข้อกำหนด กติกาเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ข้อกำหนด กติกาเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (ชุดควบคุมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน IOT)

ข้อกำหนด กติกาเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน องค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มนำเสนอคุณลักษณะเพื่อเสนองบประมาณ

ตัวอย่าง ว-สอศ-2

ตัวอย่าง ว-สอศ-3

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี้>>>>>คลิก<<<<<