ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระเป๋าเป้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้าในระบบปกติและประหยัดค่าไฟฟ้า โดยการศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลากร นักเรียน นักศึกษาภายในสถานศึกษา เมื่อใช้กระเป๋าเป้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเดินทาง สามารถชาร์ทแบตเตอรี่ ใช้กับหลอดไฟ LED และยังสามารถป้องกันการสูญหายหรือหลงลืมทรัพย์สินของผู้ใช้ โดยการแจ้งเตือน ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ที่ทดลองใช้กระเป๋าเป้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 35 คน พบว่า ร้อยละ 95 เกิดความพึงพอใจ และสะดวกสบาย ปลอดภัยลดความกังวลที่เกิดจากการหลงลืมหรือสูญหายได้ สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติของผลงาน : สามารถกำเนิดพลังงานไฟฟ้าและนำไปใช้ได้ในเวลาที่ต้องการ ใช้ได้กับอุปกรณ์ต่างๆ เหมาะกับบุคคลทั่วไปและนักเดินทางทุกคนโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เก็บประจุเข้ากับแบตเตอรี่ไว้ในเวลากลางวันและนำมาใช้ได้ทุกเวลาที่ต้องการมีระบบโปรแกรมติดตามป้องกันการสูญหายของทรัพย์สิน
ประสิทธิภาพในการทำงาน : สามารถใช้งานได้จริง
ประโยชน์ : 1. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2. แก้ปัญหาแบตเตอรี่โทรศัพท์หมด 3. ป้องกันการสูญหายหรือลืมของทรัพย์สิน 4. นำความรู้ไปต่อยอดในการทำสิ่งประดิษฐ์ได้ในอนาคต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1 นางสาว กชณินนรีภาร์ พัฒนเจริญธรณ์ สามัญ
2 นางสาว ฐิรวดี โพธิ์บัว สามัญ
3 นาย สุภศักดิ์ วัฒนใย อุตสาหกรรม
4 นาย ฉัตรชัย มิตพะมา อุตสาหกรรม
5 นาย พิสุทธิ์ ชื่นตา สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1 นาย สุวิวัฒน์ ลาดสลุง ปวช.
2 นาย รัฐชนะพล อินทร์ปัญญา ปวช.
3 นางสาว อรวรรณ พานทอง ปวช.
4 นาย วันเฉลิม โกทัณ ปวช.
5 นางสาว อาริสษา สังขพาลี ปวช.
6 นาย ธีระพัฒน์ ควรปอง ปวช.