ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเป็นแหล่งอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีอายุระหว่าง 2-5 ปี จึงมีเด็กๆจำนวนมากมาร่วมอยู่ด้วยกัน เมื่อป่วยเป็นไข้หรือเป็นโรคต่างๆจะมีการแพร่เชื้อไปได้รวดเร็ว และเด็กเมื่อเด็กเล่นข้างนอกหรือหนีไปเล่นน้ำในห้องน้ำทำให้เกิดอัตรายเกิดขึ้นได้ร่วมทั้งเมื่อมีเพลิงไหม หรือมีแก๊สอัตรายที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องมีการดับไฟและเตือนได้ทันท่วงที จึงจัดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แจ้งเตือนเด็กเมื่อมีไข้สูงทางไลน์และแอปพลิเคชัน แจ้งเตือนเมื่อเด็กอยู่ในห้องน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาติ แจ้งเตือนเมื่อเด็กออกนอกศูนย์พัฒนาเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาติ แจ้งเตือนเมื่อมีไฟไหมทางไลน์และแอพลิเคชั้นพร้อมกับโทรหาผู้ที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลต่างๆๆลง ฐานข้อมูลเพื่อการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่างๆๆ
ใช้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อป้องกันอัตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก และป้องกันการแพร่เชื้ออาทิ ไข้หวัดและอื่นๆ และหาวิธีป้องกันได้ทันท่วงที พร้อมรายข้อมูลให้ทราบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1 นาย ทัตปกรณ์ แสงพันธ์ อุตสาหกรรม
2 นาย ศุภศักดิ์ วัฒนใย อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1 นาย วรวุฒิ เสริมสงค์ ปวส.
2 นาย อาทิตย์ หาญวงศ์ ปวส.