ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

น้ำพริกอ่องอบแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกอ่องสำเร็จรูปที่ทำการศึกษาอัตราส่วนเป็นสูตรสำเร็จ เผ็ดน้อย เผ็ดปานกลาง และเผ็ดมาก นำไปอบแห้งศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ในอาหาร ทดสอบทางประสาทสัมผัสและศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 รสชาติดีอร่อยถูกปาก สามารถเปิดบรรจุภัณฑ์และรับประทานได้ทันทีและรับประทานได้แบบเปียกแบบสูตรฉบับดั้งเดิมโดยการละลายน้ำอุ่น รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ และผักสด ตอบสนองความต้องของผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นน้ำพริกอ่องอบแห้งที่สามารถรับประทานได้ทันทีแบบแห้งและละลายน้ำอุ่นรับประทานได้แบบสูตรฉบับดั้งเดิม
2. มีสูตร เผ็ดน้อย เผ็ดปานกลาง และเผ็ดมาก เป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่ชอบความเผ็ด
3. ผ่านการทดสอบจุนทรีย์ในอาหารสามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน
1. เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้เลยเมื่อเปิดบรรุจภัณฑ์
2. รับประทานได้หลากหลายรูปแบบตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ชอบรับประทานน้ำพริกอ่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1 ว่าที่ ร.ต. หญิง พรรณธิพา ชัยขุนพล สามัญ
2 นางสาว สาวิตรี แก้วปัญญา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3 นางสาว สุนันทา โกทัณฑ์ สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1 นางสาว จันธิดา ศรีมณฑล ปวช.
2 นางสาว พลอยมณี ฝ้ายแก้ว ปวช.
3 นางสาว กัญญารัตน์ คำมา ปวช.
4 นางสาว นิศา ม่วงมี ปวช.
5 นางสาว วีรยา ยนต์ทองหลาง ปวช.
6 นางสาว สุกัญญา เจริญมาก ปวส.
7 นางสาว กรรณิภา ทับทิม ปวส.
8 นางสาว นฤมล ชนิดใหม่ ปวส.
9 นางสาว ชไมพร โตดีลัง ปวส.
10 นางสาว ดาวเพ็ญ หนูอ้น ปวส.