โครงงานวิทยาศาสตร์ : น้ำยาหัวปลีอบแห้งกึ่งสำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้า เรื่อง น้ำยาป่าหัวปลีอบแห้งกึ่งสำเร็จรูป ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทดลองและจัดทำผลิตภัณฑ์ ดังนี้

    1. ศึกษา อัตราส่วนที่เหมาะสม ในการทำน้ำยาป่าหัวปลีอบแห้งกึ่งสำเร็จรูป พบว่า จากการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเครื่องแกงต่อปริมาณหัวปลีปั่นละเอียด

อัตราส่วนที่ดีที่สุด คือ เครื่องแกงต่อปริมาณหัวปลีปั่นละเอียด 40 กรัม : ุ60 กรัม ทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 9-point hedonic scall กลุ่มตัวอย่าง 10 คน ด้านสี 

รสชาติ การยอรับโดยร่วม ค่ารวมเฉลี่ย 8.60

    2. ศึกษาคุณภาพ น้ำยาป่าหัวปลีอบแห้งกึ่งสำเร็จรูป พบว่า การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โดยใช้ระยะเวลา 6 เดือน แล้วนำไปทำการ ทดสอบยีสต์และรามีจำนวน 10 cfu/g. 

และ staphylococcus aureus, มีจำนวน 10 cfu/g.  ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค

    3. ศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ น้ำยาป่าหัวปลีอบแห้งกึ่งสำเร็จรูป พบว่า ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2 และประชาชนทั่วไป

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์น้ำยาป่าหัวปลีอบแห้งกึ่งสำเร็จรูป มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1 ว่าที่ ร.ต. หญิง พรรณธิพา ชัยขุนพล สามัญ
2 นางสาว สาวิตรี แก้วปัญญา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3 นางสาว สุนันทา โกทัณฑ์ สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1 นางสาว จันธิดา ศรีมณฑล ปวช.
2 นางสาว นิรภร ผ่องอารม ปวช.
3 นางสาว กานตนา พัดยนต์ ปวช.