คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2562
ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน