วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  14 สิงหาคม  พ.ศ. 2539  การจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที 2 เป็นความประสงค์ของกรมอาชีวศึกษาที่ต้องการขยายสถานศึกษาและพัฒนาการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา การดำเนินการจัดตั้งดังกล่าวสืบเนื่องมาจากพระครูวิจิตรสุธาการเจ้าอาวาสวัดธรรมมิการามโดยมีท่านผู้อำนวยการชลินทร์ปิ่นทอง  ทำหน้าที่ประสานงานการจัดตั้ง แต่ประสบปัญหาในเรื่องที่ดินที่จะดำเนินการเพื่อจัดทำการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2 โดยนายอำนวย คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 2  ได้บริจาคเนื้อที่ทำการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2  ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารโรงฝึกงาน  สามารถเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2541 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2  ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  14   สิงหาคม  พ.ศ.  2539  โดย ฯพณฯ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายสุขวิช  รังสิตพล) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  2534  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ลงนามประกาศจัดตั้งโดยใช้ชื่อว่า“ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  แห่งที่ 2 ”  และเป็นสถานศึกษาสังกัดส่วนกลาง  กรมอาชีวศึกษา  (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ  บนเนื้อที่  มีเนื้อที่รวม  107  ไร่   เลขที่  205   หมู่  5  ตำบลวังเพลิง  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์ 15120