จำนวนนักเรียนนักศึกษา แยกตามรายปีการศึกษา

 

>> ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

127

0

27

154

ปวช.2

68

0

31

99

ปวช.3

44

0

29

73

รวม ปวช.

239

0

87

326

 

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

32

33

65

ปวส.2

33

28

61

รวม ปวส.

65

61

126

 

>> ปีการศึกษา 2562 

>> ปีการศึกษา 2561

>> ปีการศึกษา 2560

>> ปีการศึกษา 2559

>> ปีการศึกษา 2558