ข้อมูลบุคลากร

 

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบวิชาชีพ(คน)

สอนตรงสาขา(คน)

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

2

2

-

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง

6

6

6

ข้าราชการพลเรือน

0

-

-

พนักงานราชการครู

11

11

11

พนักงานราชการ(อื่น)

0

-

-

ครูพิเศษสอน

10

3

6

เจ้าหน้าที่

5

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ)

9

-

-

รวมทั้งสิ้น

43

22