ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา

ระดับ ปวช.(สาขาวิชา)

ระดับ ปวส.(สาขาวิชา)

รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม

5

5

10

พาณิชยกรรม

2

2

4

ศิลปกรรม

0

0

0

คหกรรม

0

0

0

เกษตรกรรม

0

0

0

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1

1

2

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

8

8

16