ข้อมูลอาคารสถานที่

 

ประเภทอาคาร

จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน

2

อาคารปฏิบัติการ

2

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค์

1

อาคารอื่น ๆ

8

รวมทั้งสิ้น

14