ปรัชญา     ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 

    อัตลักษณ์  จิตอาสาบริการ นำพาสุขเพื่อปวงประชาชน

      เอกลักษณ์     มีคุณธรรม รักษ์วัตนธรรม นำความรู้สู่สังคม

 

     วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์ “ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน”

 

พันธกิจ  

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาปละฝึกอบรมทางวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการ

พันธกิจที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญโดยบูรณาการวิชาการและวิชาชีพ

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางอาชีวศึกษา

พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่ 6 สนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์

เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการได้รับองค์ความรู้ บริการวิชาการ วิชาชีพตรงตามความต้องการ

3. ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ

5. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

6. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสถานประกอบการ

7. ผลงานวิจัยของครูมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ

8. นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

 

ยุทธศาสตร์  

1. สมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา

2. คุณภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษา

3. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

กลยุทธ์  

1. จัดการศึกษาปละฝึกอบรมทางวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการ

2. เสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญโดยบูรณาการวิชาการและวิชาชีพ

4. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางอาชีวศึกษา

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

6. สนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์