การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ระดับจังหวัดพบุรี 
วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. 
ณ ห้องประุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคิคลพบุรี แห่งที่ 2